susan leith portfolio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(take) thyme to grieve
Encaustic mixed media, "(Take) Thyme to Grieve"